Πώς να αναστρέψετε και να αντικαταστήσετε την πόρτα (31)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Αντιστρέφοντας την πόρτα

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στέκεται όρθια.

2. Ανοίξτε και τις δύο πόρτες και αφαιρέστε τον εξοπλισμό της πόρτας. Κλείστε τις πόρτες.

3. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι λεπτής λεπίδας για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της οπής βίδας (A) και το άνω κάλυμμα μεντεσέ (B).

Αφήστε τα στην άκρη.

4. Ξεβιδώστε τις βίδες του πάνω δεξιού μεντεσέ. Στηρίξτε την επάνω πόρτα με το χέρι σας. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ, αντιστρέψτε τον, βιδώστε τις βίδες και τον πείρο σε αυτόν. Βάλτε την άρθρωση στην άκρη.

5. Ανασηκώστε προσεκτικά την επάνω πόρτα από τη μεσαία άρθρωση για να την αφαιρέσετε. Τοποθετήστε την επάνω πόρτα στη μαλακή επιφάνεια. Προσέξτε να μην χάσετε ροδέλες που μπορεί να κολλήσουν στην πόρτα.

6. Ξεβιδώστε τη βίδα (B) και το "μπλοκ διακοπής" (A) και βιδώστε τα στην αντίθετη πλευρά της πόρτας

7. Ξεβιδώστε τις βίδες από τη μεσαία άρθρωση. Αφαιρέστε το μεσαίο μεντεσέ και αφήστε το στην άκρη μαζί με τις βίδες.

Προσέξτε να μην χάσετε ροδέλες που μπορεί να κολλήσουν στην πόρτα.

8. Τοποθετήστε την κάτω πόρτα στη μαλακή επιφάνεια.

9. Ξεβιδώστε τη βίδα (Β) και το "μπλοκ διακοπής" (Α) και βιδώστε την στην αντίθετη πλευρά της πόρτας.

10. Αφαιρέστε τα καλύμματα οπών του μεσαίου μεντεσέ και τοποθετήστε τα στις οπές στην αντίθετη πλευρά.


11. Γείρετε τη συσκευή προσεκτικά σε συσκευασία μαλακού αφρού ή παρόμοιο υλικό για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο πίσω μέρος της συσκευής και στο δάπεδο.

12. Αφαιρέστε και τα δύο ρυθμιζόμενα πόδια και ξεβιδώστε τις βίδες του κάτω μεντεσέ.

13. Αντιστρέψτε τον κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά της συσκευής, βιδώστε τον με βίδες και τοποθετήστε ρυθμιζόμενα πόδια.

14. Εγκαταστήστε την κάτω θύρα τοποθετώντας την κάτω τρύπα της πόρτας στον κάτω πείρο. Σφίξτε τις βίδες.

15. Τοποθετήστε τον μεσαίο μεντεσέ στην αριστερή πλευρά της συσκευής αναστρέφοντας την αρχική του θέση.

16. Τοποθετήστε την επάνω οπή της κάτω πόρτας στον μεντεσέ μεντεσέ. Σφίξτε τις βίδες.

17. Εγκαταστήστε την επάνω πόρτα τοποθετώντας την κάτω οπή της πόρτας στον μεσαίο μεντεσέ.

18. Βάλτε τον επάνω μεντεσέ στην αριστερή επάνω πλευρά της συσκευής. Στηρίζοντας την πόρτα με το χέρι σας βάλτε τον μεντεσέ καρφίτσα στην επάνω τρύπα της επάνω πόρτας. Σφίξτε τις βίδες του άνω μεντεσέ.

19. Βγάλτε ένα άνω κάλυμμα μεντεσέ (Α) από μια σακούλα. Τοποθετήστε το στον επάνω μεντεσέ. Τοποθετήστε το κάλυμμα της οπής βίδας (B) στην επάνω δεξιά πλευρά της συσκευής όπου βρίσκονται οι οπές βίδας


Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό της πόρτας.

Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό.