Πώς να αντικαταστήσετε τον μεντεσέ (2)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

ΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

1) Σπρώξτε προς τα κάτω την πόρτα που συνδέεται και στις δύο πλευρές2) Βγάλτε την πόρτα3) Ξεβιδώστε τις 2 βίδες που στερεώνουν τον μεντεσέ της πόρτας4) Βγάλτε τον μεντεσέ και αντικαταστήστε τον με καινούργιο