Πώς να αντικαταστήσετε τη φλάντζα (7)

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2023 10:16 πμ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να προσέχετε πάντα όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να τις μετακινήσετε δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτο-επισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια εάν δεν γίνει σωστά

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΛΑΝΤΑΣ

  • Τραβήξτε τη φλάντζα ξεκινώντας από μια γωνία της πόρτας
  • Αφαιρέστε σταδιακά τη φλάντζα από τις πλευρές της πόρτας
  • Αφαιρέστε τελείως τη φλάντζα από ολόκληρη την πόρτα


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ

  • Ξεκινήστε να τοποθετείτε πρώτα και τις 4 γωνίες πιέζοντας τις πλευρές κοντά σε κάθε γωνία
  • Σπρώξτε τις 4 πλευρές ξεκινώντας από τη μέση του καθενός
  • Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, σύρετε τα δάχτυλα κατά μήκος όλων των πλευρών για να ελέγξετε για τυχόν ανωμαλίες
  • Τυχόν ανωμαλίες υποδεικνύουν ότι το βέλος δεν έχει εισαχθεί καλά και επομένως πιέστε το ξανά