Πώς να αντικαταστήσετε το γυάλινο ράφι (V)

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΦΙΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

Αρχικά σηκώστε απαλά την μπροστινή πλευρά του γυαλιού προς τα πάνω.

Στη συνέχεια, μπορείτε να τραβήξετε το ποτήρι τραβώντας απευθείας προς τον εαυτό σας.