Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τον μεντεσέ της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:40 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τον μεντεσέ της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων.

1. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε την επιφάνεια εργασίας ξεβιδώνοντας τις 2 πίσω βίδες (δεξιά & αριστερά)

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

2. Εάν υπάρχει, αποσυνδέστε και αφαιρέστε τον πλίνθο πιέζοντας στο κάτω μέρος (δεξιά & αριστερά)

Εικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεων

3. Αφαιρέστε την εξωτερική πόρτα ξεβιδώνοντας τις 6 βίδες (3 αριστερά & 3 δεξιά)


Εικόνα εισαγωγής λέξεων


4. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τις πλευρές (αριστερά και δεξιά) αφαιρώντας τις 2 βίδες, πιέζοντας τα 2 πτερύγια και αποσυνδέοντας από το τελευταίο πτερύγιο

Εικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεων

5. ανοίξτε την πόρτα και μπλοκάρετε την κίνηση του μεντεσέ τοποθετώντας έναν πείρο στην επισημασμένη οπή

6. Αφαιρέστε τις 2 βίδες στερέωσης στην εσωτερική πόρτα (δεξιά & αριστερά) και αφαιρέστε την εξωτερική πόρτα

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

7. Ξεβιδώστε το καλώδιο γείωσης. Ξεβιδώστε τη μεντεσέ Αφαιρέστε την πόρτα

Εικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεωνΕικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

8. Αφαιρέστε τις 2 βίδες στερέωσης και αφαιρέστε τον μεντεσέ

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

9. Αντικαταστήστε τον μεντεσέ χρησιμοποιώντας την αναφορά που επισημαίνεται παρακάτω για τη σωστή τοποθέτηση


10. Συναρμολογήστε όλα τα άλλα εξαρτήματα με αντίστροφη σειρά των βημάτων αποσυναρμολόγησης.