Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας (5)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το κλείδωμα ασφαλείας πόρτας

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Τραβήξτε την άκρη των φυσητήρων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε το σιδερένιο δακτύλιο που ασφαλίζει την κάτω στεγανοποίηση στο περίβλημα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Αφαιρέστε το τμήμα της κάτω φλάντζας από τη μονάδα.

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν το κλείδωμα ασφαλείας της πόρτας στο μπροστινό πλαίσιο.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Κόψτε το σφιγκτήρα (κόκκινο βέλος).

Αφαιρέστε τη φίσα (μπλε βέλος).

Δημιουργήστε ξανά τις αρχικές συνθήκες κατά την επανασυναρμολόγηση.