Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το συρτάρι απορρυπαντικού (FL Compact) (βίντεο)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το συρτάρι απορρυπαντικού

1. Τραβήξτε σταθερά το συρτάρι απορρυπαντικού προς το μέρος σας μέχρι να απελευθερωθεί από το στοιχείο ασφάλισης.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

2. Τοποθετήστε το συρτάρι ανάποδα. Ο σφιγκτήρας που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά (πάνω πλευρά), όπως υποδεικνύεται από το βέλος, πρέπει να απελευθερωθεί.

3. Με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού flathead πιέστε το σφιγκτήρα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει το σφιγκτήρα στη θέση απελευθέρωσης.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

4. Αφήστε τα αλιεύματα που βρίσκονται στην κάτω πλευρά

Η παρακάτω εικόνα δείχνει το συρτάρι απορρυπαντικού χωρισμένο από τη λαβή απορρυπαντικού

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εκπαιδευτικό βίντεο