Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το συρτάρι απορρυπαντικού (FL) (FS)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το συρτάρι απορρυπαντικού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι μόνο ενδεικτικές, ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο του πλυντηρίου / στεγνωτηρίου σας.

Ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού. Το αλίευμα (που υποδεικνύεται με το όνομα "PUSH") θα είναι ορατό στην αριστερή πλευρά.

Πιέστε την ασφάλεια ("PUSH") όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού προς τα έξω.

Γυρίστε το συρτάρι ανάποδα.

Αφαιρέστε τη λαβή πιέζοντας τις τρεις λαβές και αφαιρέστε τη λαβή όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

Εικόνα που δείχνει τη λαβή χωρισμένη από το συρτάρι απορρυπαντικού.

Αντικαταστήστε το συρτάρι απορρυπαντικού.

Σύρετε τα άγκιστρα της λαβής στις εγκοπές του συρταριού, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Περιστρέψτε τη λαβή μέχρι να ασφαλίσει η κάτω λαβή στη θέση της.

Βεβαιωθείτε ότι τα τρία αλιεύματα είναι σωστά κλειδωμένα.